top of page

วันพุธ

ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน) สวดวันละ 17 จบจะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปี ปะริสสะยัง

อาณักเขตต้มหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางมารวิชัย,

พระป่าเลไลย์ บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภิโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ

โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

bottom of page