top of page

สื่อธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต

กาโล ฆสติ ภูตานิ

กาลเวลา ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมกับตัวมันเอง

IMG_5056.JPG

ตตฺราปิ สรตี โย

วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ

IMG_5097_edited.jpg

ปฏิมํเสตมตฺตนา

จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง

bottom of page